Licenčné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

   1.1. Prevádzkovateľ www.starline.sk je oprávnený na základe zmluvného vzťahu s autorom splnomocnený v mene autora a na jeho účet uzatvoriť s užívateľom Licenčnú zmluvu za účelom užívania fotografií ponúkaných na predaj prostredníctvom internetovej stránky, ako aj v jeho mene prijímať odmenu za udelenie licencie na používanie fotografií.

   1.2. Autor fotografií (ďalej len „autor“) vyhlasuje, že je autorom fotografického diela, je oprávnený bez obmedzenia fotografie užívať a nakladať s nimi, že k fotografii sa neviažu žiadne práva tretích osôb a vyhlasuje a že je oprávnený udeliť licenciu na použitie svojho fotografického diela užívateľovi.

   1.3 Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ako zákazník má záujem o zakúpenie licencií k fotografiám, ktoré sú ponúkané na internetovej stránke prevádzkovateľa.

   1.4 Kúpou fotografií z internetovej stránky www.starline.sk používateľ získava licenciu na používanie vybranej fotografie a to za podmienok stanovených v tejto Licenčnej zmluve.

II. Spôsob použitia diela

   2.1. Autor udeľuje používateľovi súhlas na používanie, úpravu fotografie ako aj vyhotovenie rozmnoženiny fotografie, jej používanie a úpravu a to výlučne na vlastné účely užívateľa. Fotografia, kópia fotografie, resp. jej podstata nesmie byť predmetom ďalšieho obchodu. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom predávať dielo, ktorého podstatou je fotografia, na ktorú sa vzťahujú tieto licenčné podmienky.

   2.2. Autor udeľuje používateľovi súhlas na verejné vystavenie diela a verejný prenos diela. V prípade verejného vystavenia verejného prenosu diela, alebo publikačnej činnosti sa užívateľ zaväzuje k fotografii uviesť označenie [© Jozef Kaffka / www.starline.sk]

   2.3. Autor udeľuje používateľovi súhlas na užívanie fotografií, alebo jej podstaty aj na komerčné účely, t.j. logá, reklamy, reklamné panely, vizitky, prezentácie, potlače, výlučne však na vlastné propagačné účely.

   2.4. Autor udeľuje používateľovi licenciu na použitie fotografie bez geografického obmedzenia, t.j. na celom svete.

III. Obmedzenia použitia podstaty diela

   3.1. Požívateľ nemá právo poskytovať licenciu na použitie fotografií tretej osobe. Požívateľ má právo poskytnúť fotografiu tretej osobe iba za podmienok, že táto osoba nevyužije fotografie pre vlastný účel, ale výlučne pre potreby užívateľa (napr. grafikovi, tlačiarovi, tvorcovi internetovej stránky a pod.). Požívateľ je povinný informovať tretie osoby o licenčných podmienkach vzťahujúcich sa k fotografii.

   3.2. Požívateľ nesmie použiť fotografie žiadnym spôsobom, ktorý by poškodil dobré meno prevádzkovateľa, alebo autora, najmä porušiť právne predpisy (a to ani v krajine ich použitia), dobré mravy, či iným spôsobom vzbudiť verejné pohoršenie.

   3.3. Požívateľ sa zaväzuje nepoužiť fotografiu, alebo jej podstatu na účely, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť prevádzkovateľa alebo autora, najmä nesmie fotografiu alebo jej podstatu použiť v spojení:

        – s pornografiou;
        – s hanlivými rasovými, politickými, alebo náboženskými prejavmi;
        – s výrobkami ohrozujúcimi život alebo zdravie;
        – s inými hanlivými, alebo urážajúcimi prejavmi.

   3.4. Požívateľ nesmie používať, kopírovať, upravovať alebo používať fotografiu alebo jej podstatu na akýkoľvek účel v spojení s ďalším predajom napr. logá, reklamy, reklamné panely, vizitky, prezentácie, potlače a pod.

   3.5. Používateľ sa zaväzuje nevčleniť fotografiu alebo jej podstatu do obchodnej známky.

   3.6. Používateľ nesmie umožniť stiahnutie alebo zasielať fotografiu alebo jej podstatu v stiahnuteľnom formáte alebo umožniť distribúciu cez mobilné telefonické zariadenia.

   3.7. Používateľ nesmie použiť fotografiu alebo jej podstatu žiadnym spôsobom, ktorej účelom by mal byť priamy zárobok užívateľa z predanej fotografie (t.j. ďalší predaj fotografie, alebo jej podstaty, za účelom priameho zisku z jej predaja).

   3.8. V prípade porušenia povinností užívateľa podľa Čl. 2 alebo Čl. 3 tejto Licenčnej zmluvy sa užívateľ zaväzuje uhradiť autorovi a prevádzkovateľovi všetku škodu, ktorá im v tejto súvislosti vznikla.

IV. Druhy licencií

   4.1. Autor udeľuje licenciu na použitie fotografie podľa jej označenia na internetovej stránke a to licenciu s označením „Standard“ (nevýhradná licencia), alebo licenciu s označením „Exclusive“ (výhradná licencia). Uvedené licencie sa vzťahujú na všetky rozmery fotografií (XL, L, M a S) uverejnených na internetovej stránke prevádzkovateľa.
  
   4.2. Fotografie s licenciou „Štandard“ sú fotografie voľne predajné neobmedzenému počtu užívateľov.

   4.3. Fotografie predávané s licenciou „Exclusive“ sú predajné iba jednému subjektu. Autor sa zaväzuje, že k fotografii s licenciou „Exclusive“ počas obdobia 3 alebo 6 mesiacov, alebo jedného roka odo dňa zakúpenia, používateľom nepredá licenciu k predmetnej fotografii žiadnemu ďalšiemu používateľovi ani tretej osobe a že používateľ bude počas uvedeného obdobia výlučným vlastníkom tejto licencie.

   4.4. K fotografiám predávaných podľa ods. 3.2. a ods. 3.3. sa okrem vyššie uvedenej výnimky vzťahujú rovnaké podmienky spôsobu použitia diela, tak ako je uvedené v Čl. 2 tejto Licenčnej zmluvy.

V. Odmena za udelenie licencie

   5.1. Používateľ môže zaplatiť autorovi na účet prevádzkovateľa odmenu za udelenie licencie nasledovnými spôsobmi:

    – Platobnou kartou (ďalej len „platobná karta“)
   Po výbere a zakúpení fotografie umožní prevádzkovateľ používateľovi uhradiť priamo na stránke www.starline.sk odmenu za udelenie licencie prostredníctvom platobnej karty (kreditnej alebo debetnej) a to vo výške uvedenej na internetovej stránke www.starline.sk v čase jej zakúpenia používateľom. Odmena za licenciu sa považuje za kúpenú momentom pripísania odmeny za udelenie licencie na bankový účet prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ následne sprístupní fotografiu užívateľovi.  

  – Platobným systémom Pay Pal
    Po výbere a zakúpení fotografie umožní prevádzkovateľ používateľovi uhradiť priamo na stránke www.starline.sk odmenu za udelenie licencie prostredníctvom systému Pay Pal a to vo výške uvedenej na internetovej stránke www.starline.sk v čase jej zakúpenia používateľom. Odmena za licenciu sa považuje za kúpenú momentom pripísania odmeny za udelenie licencie na Pay Pal účet prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ následne sprístupní fotografiu užívateľovi.

VII. Záverečné ustanovenia

  7.1. Požívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek porušenie vyplývajúce z nesprávneho použitia, či zneužitia licencie.

  7.2. Používateľ je povinný na požiadanie prevádzkovateľa alebo autora preukázať uhradenie odmeny na účet prevádzkovateľa.

  7.3. V prípade nevhodného použitia vyplývajúceho z nesprávneho použitia, či zneužitia licencie je prevádzkovateľ aj autor oprávnený požiadať používateľa okamžite prestať fotografiu používať alebo zničiť. Používateľ v takom prípade nemá nárok na vrátenie odmeny zaplatenej podľa týchto licenčných podmienok.

  7.4. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2017. Prevádzkovateľ v mene autora si vyhradzuje právo na zmenu licenčných podmienok.

 

Pin It on Pinterest