GDPR

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je Ing. Jozef Kaffka – Starline so sídlom Antolská 6, Bratislava 851 07, IČO: 40 427 544.

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov slúžia len na kontakt s vami.

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

TRETIE STRANY A OKRUH PRÍJEMCOV
Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:
– právo na prístup k osobným údajom,
– právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
– právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
– právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
– právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontakt: http://dataprotection.gov.sk/

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Pin It on Pinterest